มหาสาราคม ซิตี้ ฮาล์ฟ มาราธอน 2024

  • Post author:
  • Post category:event

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน ในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ กองทุนกองบุญเอื้ออาทร เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้

Continue Readingมหาสาราคม ซิตี้ ฮาล์ฟ มาราธอน 2024