Countdown Expired!

มหาสาราคม ซิตี้ ฮาล์ฟ มาราธอน 2024

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

     มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน
ในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ กองทุนกองบุญเอื้ออาทร เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้

24 มีนาคม 2567

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2567 – 10 มีนาคม 2567

 1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ศูนย์แพทย์บูรพา) จ-ศ 9.00-16.30 น.

สถานที่จัดการแข่งขัน

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

https://maps.app.goo.gl/g8CBRN2eJSUdNAH97

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.

ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

https://maps.app.goo.gl/g8CBRN2eJSUdNAH97

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

Half Marathon 21 km.

Half Marathon 21 km. FINISHER

Mini Marathon 13 km.

Fun Run 4.6 km.

โล่รางวัล และเหรียญรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกา

กติกาการรับสมัคร

 1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทน
 2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 3. การแบ่งรุ่นอายุผู้สมัครนับจากปีที่แข่งขัน ลบ ปีเกิด (เช่น ปี 2567 – 2531 = 36 ปี)
 4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 5. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 6. เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 7. ผู้เข้าร่วมงานในกรณีมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (ผู้ปกครองต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป)

กติกาการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

 1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นหมายเลขกลุ่มอายุไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 6. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ควรแต่งกายอย่างเหมาะสม สร้างความสบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 11. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 13. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) สำหรับประเภท Overall และใช้ Net Time สำหรับกลุ่มอายุ และรางวัล TOP การจัดลำดับของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point) และใช้ระบบชิพจับเวลาในการตัดสินผลการแข่งขัน รายงานผลข้อมูลการวิ่ง สถิติเวลาของการวิ่ง
 14. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 15. กติกาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 16. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2567 – 10 มีนาคม 2567

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/mchm2024/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/mchm2024/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 020-22995-886-8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ชื่อบัญชี มหาสารคาม ซิตี้ ฮาล์ฟ มาราธอน

ติดต่อผู้จัด

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)