Upcoming Events

PWA Mini Marathon 2019

ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต6 บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

งานวิ่งฉลอง 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น