RMUTI Natres RUN 1st

ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

12 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00-18:00 น.

เอกสาร : บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
5 กิโลเมตร
400 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
10.5 กิโลเมตร
450 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
ประเภท VIP
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง VIP 1 ตัว, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง

** สมัครเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คนละ 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ในราคา 200 บาท โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับเสื้อในการวิ่งแต่สามารถรับเหรียญรางวัล และเงินรางวัลได้เหมือนนักวิ่งทั่วไป (นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     วิทยาเขตสกลนคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตึกสำนักงานคณบดี ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 10.5 กิโลเมตร

ชาย หญิง
Overall
Overall

รางวัล

รางวัลที่ 1 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน                1,500 บาท

รางวัลที่ 2 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน               1,000 บาท

รางวัลที่ 3 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน                 500 บาท

รางวัลที่ 4,5 มอบถ้วยรางวัลและตุ๊กตาที่ระลึก

รางวัลที่ 6-20 มอบตุ๊กตาที่ระลึก

ประเภท 5 กิโลเมตร

ชาย หญิง
Overall
Overall

รางวัล

รางวัลที่ 1 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน               1,500 บาท

รางวัลที่ 2 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน               1,000 บาท

รางวัลที่ 3 มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน                 500 บาท

รางวัลที่ 4,5 มอบถ้วยรางวัลและตุ๊กตาที่ระลึก

รางวัลที่ 6-20 มอบตุ๊กตาที่ระลึก

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เสื้อสำหรับนักวิ่งทั่วไป

เสื้อสำหรับนักวิ่ง VIP

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

ตุ๊กตาที่ระลึก

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

       เวลา ๐๕.๐๐ น.      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

       เวลา ๐๕.๑๕ น.     นักวิ่ง ๑๐.๕ กิโลเมตร รวมตัวบริเวณเวทีใหญ่ข้างตึกสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ       

       เวลา ๐๕.๓๐ น.     นักวิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมปล่อยตัว

                             ประธาน โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำพิธีปล่อยตัว นักวิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร โดยการใช้แตรลม

       เวลา ๐๕.๔๐ น.     นักวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตรรวมกันบริเวณเวทีใหญ่ข้างตึกสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

       เวลา ๐๕.๕๐ น.     ประธาน โดย รองอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตสกลนคร รับฟังคำกล่าวรายงานคณบดี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน

                             ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน  RMUTI Natres RUN 1st

                             ประธานในพิธี ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาร่วมงาน

       เวลา ๐๖.๐๐ น.     นักวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร ทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมปล่อยตัว

                             ประธาน โดย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร, คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยใช้แตรลม และร่วมเดิน วิ่ง

       เวลา ๐๗.๐๐ น.     รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร มอบถ้วยรางวัลลำดับที่ ๑-๕ และของที่ระลึก สำหรับนักวิ่งลำดับที่ ๑-๒๐

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2566

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/RNR2023/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/RNR2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 438-110578-9 ธนาคารไทยพานิชย์ นางสาวพิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์ 

ติดต่อผู้จัด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

โทร : 042 771 440

https://web.facebook.com/RMUTINatresRUN1st

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)