Countdown Expired!
วัตถุประสงค์
1. เปิดท่องเที่ยววิถีใหม่ ภูเรือ New Normal
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และกระจายรายได้ภายในชุมชน
4. ทำบุญร่วมกันเนื่องในโอกาสวันปีใหม่
 
ประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งใน 2 ระยะ คือ
1. ระยะ 10 กม.
2. ระยะ 3 กม.

31 ธันวาคม 2563

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 น. – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00-17:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00-21:00 น.

เอกสาร : บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
10 กิโลเมตร
399 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล 1-5 ของแต่ละรุ่นอายุ
3 กิโลเมตร
300 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ
ประเภท V.I.P
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล VIP

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 10 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่เกิน 18 ปี
ไม่เกิน 18 ปี
18-39 ปี
18-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

ประเภท 3 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดอายุ

รางวัล

– ไม่มีการแข่งขันชิงรางวัลในประเภทฟันรัน

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

ตารางขนาดเสื้อ
Size_chart_NoSinglet

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/PNR2020/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/PNR2020/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/PNR2020/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 081-1-265-21-7 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี คุณธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)