Countdown Expired!
🏃 NT Run for Life @#นครพนม
NT เชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 รายได้เพื่อสบทบทุน ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ ในจังหวัดนครพนม

22 ตุลาคม 2566

การรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00-19:00 น.

ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ติดต่อผู้จัด

LineOA : @386itpwq

FB : https://www.facebook.com/NTRunforLife